Yoga knowledge contest | list has been released

Green locust, high willow, swallow new cicada, smoke the wind, first entered the string, and the preliminary knowledge competition on June 7 was successfully concluded.

The list of the final has been out.

Cai Lisi, chenhuimin, Ou Jinhua, Zhou Jiaying, Lian Yimin, Lin Enron, Yu Jinna, huangruping, chenyuting, he Jinlan, Wang Xiangyi, Zhang Jingxi, Huang Xiaomin, Chen Xiaomin, lie Yinzhi, caicaijuan, Lin Shuting, Hu Jingjing, Qiu Qinglan, Chen Qiuling, Wu Kangyan, Fang Meiqi, Mai Meiqi, Yang Manxue, LIANG Qing, Meijiang, Xiujia, fengyuzhen, laixiaoping, Zhang Siyi, Yang Yuechun.

The following students can also seal Li Ke Ying, Chen Jiawen, zhongzuchai, Lin Yilian, Shu Chuya, Li Xueyu, he Xiaoxin, Cao Jiaxin, chensiyue, Wang Huamin, Cai Shujing, Huang Tingting, Zhou mingrou, lipingping, Su Yimeng, zhuhaiping, Chen Chuying, Peng Peilin, Liang Silin, Fang Zeping, Zhou Xiaolan, liaojingtong, Chen xianger, Wang linger, Chen Liumei, Tan Jialing, Wu Wenhui, Liang Chuyan, Huang Yanxia, Li Zejun, Zhang Jiaqi, Zhang Cuimin, Cui Liying, Deng Baoyi, Zeng Wanyuan, Huang Yujia, Liu Wenjing, Xie Yixin, Zhong Xuemin, Chen Yanyue, Chen Meilun, he Mulan, Mai Jia, Qing Lin Jiawen, Lu Qiu Ping Luoling, Wang Fan, Guo Ting, Yang Zhan, Wang Jingya, Zhou Yiwen final notes 1 final time, June 14, 20:002 final venue, 8-1013 contestants need to bring their own yoga mat, 4 contestants need to wear comfortable clothes, not jeans, 5 finals if they do not participate in the competition, they will be deemed to have given up the competition without a competition seal.

6 winners of the finals will have prizes, 7 need to arrive five minutes in advance to sign in.

8 small red copies will be handed over to the first 90 contestants of the preliminary round to bring small red copies to the present Please remember to enter the group when submitting the final!.

Related Posts